Για την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος της σχολής μας, υπάρχουν εγγράφως όλοι οι σχετικοί όροι φοίτησης. Κύριο μέλημά μας είναι η διαφάνεια απέναντι στους σπουδαστές μας, συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάσει μέσα στον παρών ιστότοπο τους όρους συμμετοχής.

1. ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για κάθε τρέχον σεμινάριο, η σχολή φροντίζει να ανακοινώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα και ωράριο σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε αντικειμένου. Κάθε σπουδαστής οφείλει να ακολουθεί και να τηρεί το εν λόγω πρόγραμμα. Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στην έδρα μας και επί της οδο, Ι. Κούσκουρα 4, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση μη τήρησης του ωραρίου και της τοποθεσίας, για τα οποία κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση, μπορεί να καταγγελθεί το Συμφωνητικό Φοίτησης από την CHRISTINA’S SPA ACADEMY.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με το πέρας κάθε σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και η βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία αποτελεί εφόδιο για την καριέρα κάθε σπουδαστή. Ωστόσο βασική προϋπόθεση και για τα δύο είναι η εκπαιδευτική επάρκεια που θα πρέπει να κατέχει κάθε φοιτητής. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική επάρκεια εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή και παρακολούθηση τουλάχιστον του 75% των ωρών κάθε σεμιναρίου. Σε περίπτωση μη επαρκούς παρακολούθησης, για τη λήψη της βεβαίωσης παρακολούθησης απαιτείται:
- εξόφληση όλων των διδάκτρων του μη επαρκούς σεμιναρίου και
- παρακολούθηση της αντίστοιχης ενότητας σε επόμενο σεμινάριο στο ίδιο ή το επόμενο έτος – και πάντα βάσει διαθεσιμότητας.
3. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Έως και την προτελευταία ημέρα των μαθημάτων του κάθε σεμιναρίου, ο σπουδαστής υποχρεούται να έχει εξοφλήσει όλο το ποσό μέχρι την πρώτη μέρα έναρξης του σεμιναρίου. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των διδάκτρων μεμονωμένης ενότητας:
- H CHRISTINA’S SPA ACADEMY δικαιούται να εξαιρέσει το σπουδαστή από την παρακολούθηση των υπόλοιπων ωρών της μεμονωμένης ενότητας καθώς και να μην προσφέρει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και τη Βεβαίωση Παρακολούθησης μέχρι την εξόφληση των συνολικών διδάκτρων της ενότητας, τα οποία δύναται να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο.
4. ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Η CHRISTINA’S SPA ACADEMY έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει την προκαταβολή μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής ακυρώσει τη συμμετοχή του έως και δέκα (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
- Σε αντίθετη περίπτωση όπου ο σπουδαστής ακυρώσει τη συμμετοχή του σε διάστημα μικρότερο των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών πριν την έναρξη των μαθημάτων, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Για κάθε διαφορά ή διαφωνία που μπορεί να προκύψει δια την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονικης.